Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te bewaren en website-statistieken te verzamelen.
Als je hieronder op de knop "Cookies toelaten" klikt, geef je ons toestemming om deze cookies te gebruiken.

Wil je meer gedetailleerde informatie, gebruik dan de knop "Meer info".

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:

  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • » Functionele cookies:

   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • » Analytische cookies:

   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • » Targeting / advertising cookies:

   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken dus enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken.


Nog meer weten?

Kijk dan in onze uitgebreide Cookieverklaring en ons Privacybeleid .

Cookie image
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. 'Algemene Voorwaarden': deze voorwaarden die van toepassing zijn op Uw aankoop van Producten of Diensten bij Ons;
 2. 'Overeenkomst': Iedere overeenkomst waarbij Wij Ons ertoe verbinden om de Producten of Diensten aan U te verstrekken mits voldaan is aan de Voorwaarden;
 3. 'Consument': een consument in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
 4. 'Professionele Klant': iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met Ons sluit en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 5. 'Product': alle goederen die te koop aangeboden worden op Onze Website, inclusief opleidingsvideo's;
 6. 'Diensten': alle live online coaching sessies aangeboden via Onze Website;
 7. 'Wij/We/Ons/Onze': de onderneming zoals vermeld in artikel twee van deze Voorwaarden;
 8. 'U/Uw': Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten; 
 9. 'Partij/Partijen': U en/of Wij;
 10. 'Website': https://www.bitloze-academische-rijkunst.be/

2. Onze identificatie

Wie zijn Wij:

 • Reynvoet, Georges
 • Asserweg, 33
 • 3690 Zutendaal
 • BE 0697.555.308

Contact:

3. Toepassing

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van Onze Producten en Diensten. Bij het plaatsen van een bestelling dient U deze Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Deze Voorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden. Behoudens indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Ons zijn aanvaard, worden Uw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Niettegenstaande het voorgaande, doen deze Voorwaarden geen afbreuk aan de wettelijke rechten die U op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.
 2. Wij houden Ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Voorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de Overeenkomst, van toepassing tussen U en Ons.

4. Aanbod en aanvaarding

 1. Wij doen alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Producten en Diensten en illustraties van de Producten zo accuraat mogelijk te maken, in zover de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto's en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. 
 2. We kunnen U niet garanderen dat alle Producten altijd beschikbaar gaan zijn. Indien U een Product bestelt via de Website dat uit voorraad is of indien u via de Website een Dienst bestelt die wij niet kunnen leveren, dan informeren Wij U zo vlug mogelijk per e-mail en heeft U het recht om Uw bestelling te annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een Product of Dienst op Onze Website en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaald Product of Dienst. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.
 3. Wij zijn niet gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in Onze prijzen of voorwaarden.
 4. Uw aanvaarding van Ons aanbod met betrekking tot de Producten en Diensten gebeurt door het plaatsen van de bestelling op Onze Website. Deze aankoop is bindend. Wij zullen uiterlijk binnen de twee (2) kalenderdagen een bevestiging van het order versturen naar het door U opgegeven e-mailadres. Indien U een bestelling hebt geplaatst met betrekking tot Onze Diensten, zullen Wij zo spoedig mogelijk na de orderbevestiging contact met U opnemen om een datum vast te stellen voor de uitvoering van de Dienst.
 5. Wij behouden Ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van U met betrekking tot de bestelling waarbij U betrokken bent of indien Wij U niet verder kunnen helpen.
 6. Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover We beschikken, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

5. Onze prijzen

 1. De prijzen van Onze Producten en Diensten staan vermeld op de Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten en Diensten zoals die woordelijk worden omschreven. Eventuele bijhorende foto's zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief btw en eventuele andere door U te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.
 2. We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar We verplichten Ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van Uw bestelling of wanneer U een afspraak boekt. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan U worden aangerekend.

6. Betaling

 1. Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat U de bestelling plaatst. Voor de betaling van Onze Producten en Diensten aanvaarden Wij Kredietkaart, Bancontact, iDeal. Indien u kiest voor betaling van onze Producten of Diensten via bankoverschrijving, verwachten wij dat de betaling binnen vijf (5) werkdagen na het plaatsen van de bestelling wordt verricht op rekeningnummer BE05 0688 9929 1875, met uitzondering van Diensten waarvoor de betaling vóór de geplande afspraak moet zijn voltooid.
 2. Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van Uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.
 3. Voor de afhandeling van de betalingen maken Wij gebruik van het externe betalingsplatform van Mollie  De gepaste beveiligingsmaatregelen worden voorzien via TLS. Op deze betalingen zijn de Voorwaarden van Mollie en TLS van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.
 4. Wij stellen Onze leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door U verschuldigde bedragen. Wij behouden steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.
 5. Indien U heeft gekozen voor betaling van Onze Diensten per bankoverschrijving en Wij Uw betaling niet tijdig en/of volledig hebben ontvangen op de datum van Uw afspraak, zijn Wij gerechtigd de uitvoering van Onze Dienst op te schorten totdat Wij de daadwerkelijke betaling hebben ontvangen.

7. Levering en uitvoering

 1. Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk.
 2. Als U een bestelling hebt geplaatst met betrekking tot Onze Producten, zullen Wij alle redelijke inspanningen leveren om Uw bestelling met betrekking tot Onze Producten te leveren binnen twee (2) werkdagen voor digitale inhoud en binnen vier (4) weken voor alle andere Producten.
 3. Het is Uw verantwoordelijkheid om de levering van de Producten op de afgesproken plaats mogelijk te maken in Uw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door U aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan U zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs Uw kant of door een tekortkoming van de door U aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor Uw rekening.
 4. Wij doen voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name DPD, TNT en FEDEX. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
 5. Wanneer Wij er niet in slagen om de Producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de vier (4) weken te laten leveren, dan verzoekt U de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer We niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft U het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen We spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.
 6. Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten Onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op U over van zodra U (of een door U aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Wij maken U er evenwel op attent dat hoewel U het Product na volledige betaling in eigendom houdt, U niet Onze intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in clausule 13 (Intellectuele eigendom) in eigendom houdt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij Ons of bij Onze licentiegevers berusten.
 7. U verbindt er zich toe zo nodig derden op Ons bovenstaande eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbindt U zich ertoe om Ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde Producten zou zijn gelegd.
 8. Als U een bestelling heeft geplaatst voor Onze online coaching sessies, zullen Wij de Dienst uitvoeren op de datum die is overeengekomen bij het maken van een afspraak. De datum van uitvoering van de Dienst vindt U in de bevestiging van Uw afspraak die Wij U toesturen.
 9. Voorafgaand aan de uitvoering van de coaching sessies ontvangt U een unieke beveiligingslink via het door U opgegeven e-mailadres. U kunt deze beveiligingslink gebruiken om in te loggen op de Zoom-applicatie of Skype op het overeengekomen tijdstip, waarop de uitvoering van de Dienst zal aanvangen. Door het gebruik van de applicatie gaat U uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van de Zoom-applicatie en of Skype applicatie. Wij kunnen echter niet garanderen dat de Zoom-applicatie of de Skype applicatie te allen tijde zal werken. Wij gebruiken het Zoom-platform  of het Skype platform "indien beschikbaar" en "met alle fouten".
 10.  Voorafgaand aan de uitvoering van de coaching sessies dient U Ons een video te bezorgen door middel van een link naar het YouTube-platform waarop U de video heeft geüpload. Deze video wordt uitsluitend gebruikt voor het analyseren van Uw technieken met het oog op een passende coaching. Door gebruik te maken van het YouTube-platform gaat U uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van het YouTube-platform. De video wordt alleen geopend tijdens de uitvoering van de Dienst. U verklaart dat U alle rechten op de betreffende video heeft gekregen om deze met Ons te delen en U vrijwaart Ons, indien nodig, van alle aanspraken van derden die schade kunnen lijden als gevolg van het delen van de video.
 11. Het is Uw verantwoordelijkheid om de levering van de Dienst op het afgesproken tijdstip mogelijk te maken. Indien U Uw afspraak vooraf annuleert, heeft U het recht om een nieuwe afspraak te maken. Als U Uw afspraak echter minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip annuleert, of als de levering van de Dienst niet op het afgesproken tijdstip kan worden uitgevoerd door een tekortkoming van Uw kant (zoals een no-show), dan wordt de reeds door Ons ontvangen betaling geacht volledig te zijn verworven.
 12. Wanneer Wij er niet in slagen om de Dienst op het overeengekomen tijdstip uit te voeren, dan verzoekt U Ons een nieuwe afspraak te maken binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer We er ook niet in slagen U een nieuwe afspraak te geven binnen deze aanvullende termijn, heeft U het recht de Overeenkomst te beëindigen.
 13. Als U een bestelling heeft geplaatst voor Onze workshops, zullen Wij de Dienst uitvoeren op de datum die is aangegeven bij de bestelling, mits het minimum aantal deelnemers daartoe is bereikt. Indien het minimum aantal deelnemers niet is bereikt, wordt de workshop geannuleerd en zullen wij U de ontvangen betalingen terugstorten. 
 14. Voor de inschrijving van workshops kunnen Wij een voorschot vragen. Indien U Uw aanwezigheid voor een workshop annuleert of niet komt opdagen, dan wordt het reeds door Ons ontvangen voorschot geacht volledig verworven te zijn.  

8. Herroepingsrecht

 1. Op basis van het herroepingsrecht kan U, indien U een Consument bent,  binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. Bij het verlenen van Diensten kunt U Uw herroepingsrecht uitoefenen binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst. U bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Wij horen uiteraard wel graag Uw feedback zodat We Onze dienstverlening kunnen verbeteren.  
 2. Als U beroep wilt doen op het herroepingsrecht, dan stelt U Ons daarvan op de hoogte. U kan hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier dat U hier vindt of U kan Ons per e-mail, schriftelijk en uitdrukkelijk informeren. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag na de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten of van het sluiten van de Overeenkomst. Indien U in één bestelling zowel Producten als Diensten hebt gekocht, dient U een dergelijke kennisgeving te doen binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van (fysieke) ontvangst van de Producten.
 3. Indien U Uw herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Voorwaarden en de wettelijke bepalingen, zullen Wij U het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop We geïnformeerd worden over Uw beslissing. Wij zullen U terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij U uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
 4. Indien u gebruik maakt van Uw herroepingsrecht, dan staat U in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. Ook indien de Producten door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd via de gewone post, staat U in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. U neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Producten Ons in goede staat bereiken. 
 5. De Consument heeft geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:
  • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de Dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht);
  • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht).
 6. De Consument is aansprakelijk voor de waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Wij zijn gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

9. Garantie

 1. De Consument beschikt over een wettelijke garantie van twee jaar. U kan van dit recht gebruik maken indien het gekochte Product niet overeenkomt met het gevraagde goed. U kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan U kennis had op het ogenblik van de verkoop. 
 2. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde Product wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het Product. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het Product aan de Consument. 
 3. Indien de Consument van de garantie wenst gebruik te maken, moet U Ons zo snel mogelijk, en ten laatste binnen twee weken na het ontdekken van het gebrek, op de hoogte brengen. Dit kan via info@jossy-reynvoet.com. Wij verzoeken U om Ons ter zake alle nodige informatie te bezorgen (desgevallend kan hierbij gebruik worden gemaakt van foto's). 
 4. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige Product. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Ons of voor U ernstige overlast zou berokkenen, dan verbinden Wij Ons ertoe om U een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de Overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits uw teruggave van het Product. 
 5. De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:
  • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door U aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken; 
  • schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie.

10. Klantendienst

 1. Wij streven ernaar om Onze klanten tevreden te houden. Onze klantendienst staat dan ook voor U ter beschikking op het telefoonnummer +32 478 36 24 45, via e-mail op info@jossy-reynvoet.com of per post op het volgende adres Asserweg 33, 3690 Zutendaal. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over Producten, het bestelproces of het gebruik van de webshop kunnen hieraan worden gericht.

11. Aansprakelijkheid

 1. In de mate dat dit toegelaten is, kunnen Wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn Wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van Onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door Onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.
 2. Niets in deze Voorwaarden beoogt Uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Voorwaarden bedoeld om Onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid (inclusief die van Onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
 3. Indien Wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat U heeft betaald voor de aangekochte Producten of Diensten.

12. Bescherming van persoonsgegevens

 1. De door U opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van Uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan Uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Voorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met Onze Privacyverklaring.

13. Intellectuele eigendom

 1. Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van Onze Producten en Diensten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Producten en Diensten blijven bij Ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 2. De inhoud van de Website is Onze eigendom. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van Ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken. 

14. Overmacht

 1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van Onze verplichtingen onder deze Voorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van Onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten Onze wil.
 2. In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen Wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee (2) maanden duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van de Producten die door U werden betaald en niet werden geleverd).

15. Algemeen

 1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Voorwaarden.
 2. Het feit dat Wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van Onze rechten en verhindert Ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.
 3. Deze Voorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.
 4. De Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen U en Ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen U en Ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle Overeenkomsten waarop onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 
 2. U kan een geschil over deze Voorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt U op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
 3. Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar Onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.