Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te bewaren en website-statistieken te verzamelen.
Als je hieronder op de knop "Cookies toelaten" klikt, geef je ons toestemming om deze cookies te gebruiken.

Wil je meer gedetailleerde informatie, gebruik dan de knop "Meer info".

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:

  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • » Functionele cookies:

   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • » Analytische cookies:

   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • » Targeting / advertising cookies:

   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken dus enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken.


Nog meer weten?

Kijk dan in onze uitgebreide Cookieverklaring en ons Privacybeleid .

Cookie image
Disclaimer

Disclaimer

Aan het gebruik van onze website zijn altijd enkele rechten en plichten verbonden. Deze zijn vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden, in onze Privacyverklaring, in ons Cookiebeleid en in deze Disclaimer (samen de "Voorwaarden").

De Voorwaarden gelden zowel voor ons, JOSSY REYNVOET ACADEMY, als voor u, de bezoeker. Door onze website te gebruiken, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk de exclusieve toepassing van onze Voorwaarden en doet u uitdrukkelijk afstand van uw recht om uw eigen voorwaarden in te roepen.

Wij kunnen in bepaalde uitzonderlijke situaties afwijken van deze Voorwaarden, maar alleen voor zover de afwijkingen door beide partijen zijn aanvaard en uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afwijkingen vervangen of vullen slechts de clausules aan waarop zij betrekking hebben. Zij laten de toepassing van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

1. Wie zijn Wij:

 • Reynvoet, Georges
 • Asserweg, 33
 • 3690 Zutendaal
 • BE 0697.555.308

Contact:

Contacteer Ons gerust indien je verdere vragen of opmerkingen zou hebben; Wij beloven jou een spoedig antwoord!

2. Onze Website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

U kunt gerust zijn; Wij bieden een gebruiksvriendelijke Website aan die veilig is voor iedere bezoeker. Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van Onze Website te waarborgen. Wij kunnen u hierover echter geen absolute garantie geven. Wij zijn slechts gebonden tot een inspanningsverbintenis.

Elk gebruik van de Website is volledig op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen, onderbrekingen, defecten, schadelijke elementen of andere problemen op of in Onze Website, ongeacht het bestaan van overmacht of andere externe gebeurtenissen.

Wij hebben het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot onze Website geheel of gedeeltelijk te beperken en/of te onderbreken. Wij zullen dergelijke maatregelen alleen nemen indien

de omstandigheden dit rechtvaardigen, zonder dat dit op enigerlei wijze een voorwaarde is om te worden gedekt.

2.2 Inhoud op Onze Website

Wij bepalen grotendeels welke inhoud beschikbaar is op Onze Website. Wij besteden hier veel zorg aan en stellen alles in het werk om informatie van hoge kwaliteit te verstrekken. Daarom nemen Wij alle nodige maatregelen om Onze Website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie door derden wordt verstrekt. Het is ons altijd toegestaan de inhoud van Onze Website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Ondanks Onze grote aandacht kunnen Wij de kwaliteit van de op Onze Website beschikbare informatie niet garanderen. Het is mogelijk dat de informatie niet juist, niet voldoende nauwkeurig en/of niet bruikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de bezoeker kan lijden als gevolg van de informatie op Onze Website.

Wij verzoeken u Ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als u merkt dat de inhoud op Onze Website in strijd is met toepasselijke wetgeving en/of rechten van derden of gewoonweg niet acceptabel is. Wij zullen dan alle passende maatregelen nemen, die de gedeeltelijke of volledige verwijdering van de informatie kunnen omvatten.

Onze Website bevat inhoud die kan worden gedownload. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat elke download van Onze Website op eigen risico gebeurt en dat schade als gevolg van verlies van gegevens of schade aan het computersysteem uw volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid is.

2.3 Wat Wij van jou als bezoeker verwachten

De bezoeker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van Onze Website. Dit betekent dat u zich steeds moet onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de Website of op het gebruik. Zo mag de Website bijvoorbeeld niet gebruikt worden om Ons businessmodel te omzeilen en/of om informatie van andere bezoekers te verzamelen.

Het is verboden om Onze Website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere bezoekers van de Website kan toebrengen. Daarbij denken Wij aan de verspreiding van schadelijke software, computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de Website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden Ons het recht voor om alle noodzakelijke (gerechtelijke en buitengerechtelijke) daden te stellen die de betrokken partijen passende oplossingen kunnen bieden. De bezoeker is als enige verantwoordelijk voor zijn handelingen en gedragingen op de Website die schade veroorzaken aan de Website en/of de andere bezoekers. In dat geval moet hij JOSSY REYNVOET ACADEMY vrijwaren van iedere schadeclaim die daaruit volgt.

3. Links naar andere websites

Onze Website kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar andere websites en/of elektronische communicatieportalen die door derden worden onderhouden of kan inhoud van derden weergeven door middel van framing of andere methoden. Een dergelijke verwijzing op Onze Website betekent niet dat er een verband

bestaat tussen Onze Website en deze websites van derden, noch dat wij (impliciet) instemmen met de inhoud van die websites.

Wij garanderen noch aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid of kwaliteit van de inhoud van externe websites waarnaar op Onze Website wordt verwezen of van andere elektronische communicatieportalen die niet onder Onze feitelijke controle vallen. Deze verwijzingen zijn daarom op eigen risico en verantwoordelijkheid aan te klikken. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit.

Het is mogelijk dat externe websites niet dezelfde garanties bieden als Wij. Daarom raden Wij u aan om aandachtig de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van deze websites door te nemen.

4. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook Onze Website en de inhoud die daarop beschikbaar is. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde JOSSY REYNVOET ACADEMY en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van Onze Website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die Wij gebruiken op Onze Website wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere bezoeker van Onze Website krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van Onze Website en zijn inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen de bezoekers van Onze Website dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Wij hechten veel belang aan Onze intellectuele eigendomsrechten en hebben hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Wij zullen juridische stappen ondernemen tegen iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten.

5. Verwerking van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede dienstverlening. Het invoeren van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op Onze Voorwaarden. De persoonsgegevens van de gebruiker worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de geldende Privacyverklaring die kan worden geraadpleegd via Onze Website.

6. Algemene bepalingen

Wij behouden Ons het recht voor om Onze Website en aanverwante diensten op elk moment en in elke mate te wijzigen, te beperken of stop te zetten. Wij kunnen dit doen zonder kennisgeving aan de bezoeker. Dit geeft geen aanleiding tot enige vorm van compensatie.

Deze Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de diensten van JOSSY REYNVOET ACADEMY vallen onder de bevoegdheid van de bevoegde rechter van het gerechtelijke arrondissement Limburg.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt geacht, heeft de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die onverminderd van kracht blijven. Wij behouden ons het recht voor een rechtsgeldige aanpassing van de betwiste bepaling(en) voor te stellen.