Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te bewaren en website-statistieken te verzamelen.
Als je hieronder op de knop "Cookies toelaten" klikt, geef je ons toestemming om deze cookies te gebruiken.

Wil je meer gedetailleerde informatie, gebruik dan de knop "Meer info".

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:

  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:

  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • » Functionele cookies:

   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • » Analytische cookies:

   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • » Targeting / advertising cookies:

   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken dus enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken.


Nog meer weten?

Kijk dan in onze uitgebreide Cookieverklaring en ons Privacybeleid .

Cookie image
Privacybeleid

Privacybeleid

De websitehttps://www.bitloze-academische-rijkunst.be/ (hierna: de "Website") wordt aangeboden door:

 • Reynvoet, Georges
 • Asserweg, 33
 • 3690 Zutendaal
 • BE 0697.555.308
 • Telefoonnummer: +32 478 36 24 45
 • E-mailadres: info@jossy-reynvoet.com

Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je vragen hebt over privacy. We zullen u snel antwoorden!

1. Waarom deze privacyverklaring?

Elke persoon die de Website bezoekt of gebruikt (hierna: de "Bezoeker") alsook elke persoon die een beroep doet op onze diensten (hierna: de "Klant") zal in de meeste gevallen een aantal persoonsgegevens bekendmaken. Persoonsgegevens zijn informatie waarmee JOSSY REYNVOET ACADEMY u als natuurlijke persoon kan identificeren, ongeacht of wij dit ook daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra een direct of indirect verband kan worden gelegd tussen een of meer gegevens en u als natuurlijke persoon. De Bezoeker en de Klant worden hierna ook gezamenlijk aangeduid als "Betrokkene".

Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de GDPR en eventuele vervangende wetgeving, of een soortgelijke regeling onder enig toepasselijk recht, en alle regelgevende vereisten of gedragscodes met betrekking tot het gebruik, de opslag of de doorgifte van persoonsgegevens. Elke verwijzing in deze Privacyverklaring naar de 'GDPR' is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Via deze Privacyverklaring wordt elke Bezoeker van de Website geïnformeerd over de verwerkingsactiviteiten die JOSSY REYNVOET ACADEMY met zijn of haar persoonsgegevens kan uitvoeren. JOSSY REYNVOET ACADEMY behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk aan de Betrokkene worden meegedeeld. Wij raden u aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

JOSSY REYNVOET ACADEMY is verantwoordelijk voor de verwerking en beslist alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook de doeleinden en de technische en organisatorische middelen met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens.

JOSSY REYNVOET ACADEMY heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Bezoekers en Klanten te beschermen. JOSSY REYNVOET ACADEMY gebruikt

verschillende adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. JOSSY REYNVOET ACADEMY zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen in een gecontroleerde omgeving.

2.2. Verwerker(s)

Het staat JOSSY REYNVOET ACADEMY vrij om een beroep te doen op verwerkers. Een verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op verzoek en voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De verwerker handelt altijd in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

JOSSY REYNVOET ACADEMY maakt gebruik van de volgende categorieën "verwerkers":

 • Bedrijven die Wij hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die Wij hebben ingeschakeld voor ICT-technische ondersteuning en hosting;
 • Bedrijven die Wij hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die Wij hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden (bijv. orderpicking, levering, enz.);
 • Bedrijven die Wij hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;
 • Bedrijven die Wij hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van onze Klanten hebben Wij de nodige contractuele regelingen getroffen met de bovengenoemde verwerkers om ervoor te zorgen dat zij de hoogste privacy standaarden toepassen. De verwerkers zijn hoe dan ook verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

3. Op welke rechtsgronden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken Wij persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • Op basis van de uitvoering van het contract overeengekomen met de Klant of de uitvoering van precontractuele stappen die op verzoek van de Betrokkene zijn ondernomen; of
 • Op basis van de naleving van wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Klant, met name de facturering;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van informatieverzoeken van Bezoekers en Klanten;
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming om promotionele aanbiedingen (direct marketing) te sturen naar Bezoekers.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

JOSSY REYNVOET ACADEMY verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend te verzamelen en te verwerken op een wijze die adequaat, ter zake dienend en beperkt is tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Hoeveel en welke persoonsgegevens JOSSY REYNVOET ACADEMY over u verzamelt, hangt af van uw gebruik van de Website en/of van Onze diensten. Het aantal verzamelde persoonsgegevens is ruimer naarmate intensiever gebruik wordt gemaakt van Onze Website en Onze diensten. In het algemeen zullen Klanten meer persoonsgegevens verstrekken dan Bezoekers. De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door JOSSY REYNVOET ACADEMY verwerkt:

 • Klanten:
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer de Klant een bestelling plaatst via Onze Website. Andere persoonsgegevens kunnen later worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze diensten na verkoop.

 • Video gestuurd door de Klant voorafgaand aan de online coaching sessies

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer de Klant een afspraak heeft gemaakt voor Onze Diensten.

 • Bezoekers:
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer u Onze Website bezoekt en in het bijzonder wanneer u Ons contactformulier invult en verstuurt.

5. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de Website en de levering van aanverwante diensten. Het aantal verzamelde persoonsgegevens wordt ruimer naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van Onze Website en Onze online diensten.

JOSSY REYNVOET ACADEMY verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • Klanten:
 • Klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturering, controle op kredietwaardigheid, ondersteuning en opvolging van klachten.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame. In dat geval heeft de Klant altijd het recht om zich uit te schrijven.
 • Bezoekers:
 • Het beantwoorden van verzoeken om informatie die via het contactformulier op de Website worden ingediend;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien de Bezoeker hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. In dat geval staat het de Bezoeker vrij zijn toestemming te allen tijde in te trekken.

De persoonsgegevens van de Betrokkene kunnen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Geschillenbeheer;
 • Bescherming tegen fraude en strafbare feiten.

Wij gebruiken ook cookies om (het IP-adres van) Bezoekers te herkennen en hen een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen Wij naar Ons Cookiebeleid.

Bij een bezoek aan de Website worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Het gaat om de volgende gegevens: waarschijnlijke plaats van raadpleging, uur en dag van de raadpleging en de pagina's die worden geraadpleegd, enz. Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd.

De Betrokkene verstrekt de persoonsgegevens zelf aan JOSSY REYNVOET ACADEMY en behoudt daardoor een zekere controle. JOSSY REYNVOET ACADEMY behoudt zich het recht voor bepaalde handelingen op te schorten of te annuleren indien de vereiste persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

6. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen JOSSY REYNVOET ACADEMY. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derden, tenzij u Ons vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de beoogde doelen te bereiken. Uw persoonsgegevens worden uit Onze database gewist van zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden of indien u uw recht op wissing geldig uitoefent.

8. Wat zijn uw rechten?

 1. 8.1 Garantie op een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

  Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de in punt 5 genoemde legitieme doeleinden. Uw persoonsgegevens worden op een passende, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doeleinden te verwezenlijken.

 2. Recht op inzage

  Als u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht te weten wat het doel van de verwerking is, welke categorieën persoonsgegevens het betreft, aan welke categorieën ontvangers de persoonsgegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gehanteerd om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen en welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 3. Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

  Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd, maar u kunt Ons daar ook schriftelijk om verzoeken.

 4. Recht op wissing (of "recht om vergeten te worden")

  U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:

  • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de beoogde doeleinden;
  • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  • U heeft uw recht van verzet geldig uitgeoefend;
  • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Het wissen van persoonsgegevens heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid; het is mogelijk dat de gewiste gegevens nog tijdelijk opgeslagen blijven.

 5. Recht op beperking van de verwerking

  In bepaalde gevallen hebt u het recht te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, met name in geval van betwisting van de juistheid van de gegevens, indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die JOSSY REYNVOET ACADEMY nodig heeft om na te gaan of u uw recht op wissing geldig kunt uitoefenen.

 6. Recht van bezwaar

  U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. JOSSY REYNVOET ACADEMY zal de verwerking van uw persoonsgegevens stoppen, tenzij Wij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

 7. Recht op gegevensportabiliteit

  U hebt het recht de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens aan een andere aanbieder worden overgedragen, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 8. Recht om uw toestemming in te trekken

  U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld voor direct-marketingdoeleinden.

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs per aangetekende post te sturen naar JOSSY REYNVOET ACADEMY, Asserweg 33, 3690 Zutendaal of per e-mail naar info@jossy-reynvoet.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek reageren.

10. Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Als u opmerkingen of klachten heeft over de manier waarop Wij met uw persoonsgegevens omgaan, vragen Wij u dit eerst aan Ons te melden. Zo kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen.

Indien u na deze kennisgeving nog steeds niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door JOSSY REYNVOET ACADEMY, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (voor België: https://www.dataprotectionauthority.be/).